ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบระบายความร้อนโรงงาน

การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม เป็นการนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอก เข้ามาในสถานที่ทำงาน (โรงงานหรือโรงงานผลิต) และกำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ

ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) ในโรงงานถูกออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัยสำหรับพนักงาน และเพื่อกำจัดหรือควบคุมสารปนเปื้อนที่ปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อม

การระบายอากาศสามารถทำได้โดยการเปิดหน้าต่าง (ธรรมชาติ) หรือใช้พัดลม/โบลเวอร์ (วิธีการทางกล) สารมลพิษทั่วไปที่ถูกกำจัดออกโดยใช้ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม ได้แก่ ไอระเหยที่ติดไฟได้, ควันจากการเชื่อม, ฝุ่น, เชื้อรา, เส้นใยแร่ใยหิน, ละอองน้ำมัน, สารเคมีที่เป็นพิษ, ความชื้น และอื่นๆ

ระบบระบายความร้อนโรงงาน กำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ ระบายความร้อน เติมอากาศบริสุทธิ์
การระบายความร้อน มลพิษ
ที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงาน

ความร้อน มลพิษหลายรูปแบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตั้งแต่เพดานถึงพื้น การไหลเวียนอากาศและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีเหมาะสม ช่วยกำจัดมลพิษออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

INGREEN พร้อมให้บริการ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานแก้ไขปัญหาอากาศร้อนและระบบระบายอากาศแบบครบวงจร
ระบบระบายความร้อนโรงงาน กำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ ระบายความร้อน เติมอากาศบริสุทธิ์
อากาศสดชื่นอย่างต่อเนื่อง

เปลี่ยนถ่ายและหมุนเวียนอากาศ (Air Change) ภายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา จะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และช่วยเจือจางสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้ด้วย

ระบบระบายความร้อนโรงงาน กำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ ระบายความร้อน เติมอากาศบริสุทธิ์
รักษาอุณหภูมิและความชื้น

ให้อยู่ในระดับที่รู้สึกสบายได้ เพราะความร้อนและความชื้น ถ้าไม่เหมาะสมในกรณีของบุคลากร จะทำให้เกิดการเจ็บป่วย หงุดหงิด อึดอัด ไม่สามารถทำงานได้

ระบบระบายความร้อนโรงงาน กำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ ระบายความร้อน เติมอากาศบริสุทธิ์
ลดอันตรายจากไฟไหม้
และการระเบิด
อากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี จะช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรทำงานได้ดีและลดความเสี่ยงจากการระเบิดหรือไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบระบายความร้อนโรงงาน กำจัดอากาศภายในอาคารที่มีปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือสสารไม่พึงประสงค์ต่างๆ ระบายความร้อน เติมอากาศบริสุทธิ์
ขจัดหรือเจือจาง
สารปนเปื้อนในอากาศ

ช่วยลดจำนวนสารปนเปื้อนในอากาศ โดยผสมอากาศที่ปนเปื้อนกับอากาศบริสุทธิ์ที่สะอาด เพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษ

ออกแบบโดยเฉพาะ ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

เรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ ออกแบบและดูหน้างานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพราะเรารู้ว่าในแต่ละอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ มีปัญหาและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงาน เครื่องจักร พื้นที่ใช้งาน เราจึงต้องส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเข้าพื้นที่เพื่อปรับระบบให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: sunanta@masterkool.com

ประเภทของระบบระบายอากาศอุตสาหกรรม

dilution ventilation
การระบายอากาศแบบทําให้เจือจาง

เป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื่อนอยูในอากาศในสถานที่ประกอบการ โดยการทําให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทังมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นอันไม่พึงประสงค์

นอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้ว การระบายอากาศแบบนี้ยัง ใช้ได้ดีในการป้องกนและควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อน ความชื้น และอันตรายจากการระเบิดเนื่องจากสารเคมีบางประเภทอีกด้วย
local exhaust ventilation
การระบายอากาศแบบเฉพาะที่
เป็นการระบายอากาศเพื่อที่จะป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและควบคุมปัญหาเดือดร้อนรำคัญภายในสถานประกอบการเช่นเดียวกับการระบายอากาสแบบทำให้เจือจาง แต่มีหลักการและวิธีการแตกต่างออกไป โดยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของพื้นที่
ทั้งนี้ด้วยการทํางานของระบบระบายอากาศซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนคือ ท่อดูด อากาศ (hoods) ท่อลม (ducts) และพัดลมระบายอากาศ (exhaust fan) และนอกจากองค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ระบบระบายอากาศยังอาจมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษหรืออุปกรณ์ทําความสะอาด อากาศ (air cleaners) ติดตั้งอยู่ด้วยในกรณีที่จําเป็นเช่น เมื่อปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทาง อากาศในปล่องควันของระบบระบายอากาศมีระดับสูงกวามาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมา นอกโรงงานซึ่งกาหนดไว้สําหรับมลพิษชนิดนั้น
ปรึกษาแก้ไขปัญหาการระบายความร้อนมลพิษที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่การทำงานโทรเลย! 0969364628, 0878057691 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: sunanta@masterkool.com