ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

โรงเรือนระบบอีแว๊ป เป็นระบบฟาร์มปิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) และระบบฟาร์มปิด ความเย็นที่ใช้พลังงานธรรมชาติ ประหยัดไฟ สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มปลูกพืช ผัก ผลไม้ หลากหลายความต้องการ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี

โรงเรือนระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING)
โรงเรือนระบบอีแว๊ปปรับอุณหภูมิ ความชื้นได้ตามความเหมาะสม
ปรับอุณหภูมิ

ได้ตามความเหมาะสม

โรงเรือนระบบอีแว๊ปสามารถป้องกันการระบาดของศัตรูพืช
ป้องกันการระบาด

ของศัตรูพืช

โรงเรือนระบบอีแว๊ปสามารถควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพหรือออกผลผลิตนอกฤดูกาลได้ตามใจ
ควบคุมผลผลิต

ได้ตามใจสั่ง

สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจ
เราสร้างสรรค์เองได้

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เป็นคุณสมบัติของอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต สําหรับการปลูกพืชและปศุสัตว์ INGREEN โรงเรือนระบบควบคุมอัตโนมัติ สําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธืในโรงเรือนแบบ EVAPORATIVE COOLING สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้

หลักการทํางานของระบบ
EVAPORATIVE COOLING

โรงเรือนทําความเย็นแบบระเหย อาศัยหลักการพาความร้อนจากการระเหยของน้ําที่แผงระเหยน้ํา (cooling pad) โดยการใช้พัดลมดูดอากาศจากภายนอก (ความชื้นต่ํา) ไหลผ่านแผงระเหยน้ําที่เปียก ความร้อนของอากาศในโรงเรือนจะเป็นความร้อนแฝง (latent heat) เพื่อใช้ในการระเหยของน้ําที่อยู่บนแผง คุณสมบัติของอากาศหลังผ่านแผงระเหยน้ํารวมถึงอากาศบริเวณจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิลดลงและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงขึ้น

หลักการทำงานของระบบอีแวปโรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้
โรงเรือนจะเล็กใหญ่ แบบไหนเราก็ออกแบบได้
รับติดตั้งออกแบบโรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้
ประโยชน์ของโรงเรือน ระบบปิด
โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน
รักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้คงที่

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

ประหยัดพลังงาน

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

ทำให้สัตว์ หรือพืชที่
เพาะปลูกมีผลผลิตเพิ่มขึ้น

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

สัตว์ไม่เครียด เนื่องจากภายใน
โรงเรือนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้
โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

ป้องกันโรคติดต่อจากภายนอก

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

เลี้ยงสัตว์ได้มากกว่าโรงเรือนทั่วไป

โรงเรือนระบบอีแว๊ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถป้องกันแมลงรวมถึงการเพิ่มผลผลิตให้ออกนอกฤดูกาลได้

เหมาะสำหรับเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด
โดยเฉพาะไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร
และพืชที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ระบบอีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM) คือระบบทำความเย็นแบบที่ใช้หลักการระเหยของน้ำในการทำความเย็น
โรงเรือนระบบอีแวป และรบบฟาร์มปิด ความเย็นที่ใช้พลังงานจากธรรม ประหยัดไป สามารถให้ผลผลิตได้ได้ทุกฤดู เหมาะสำหรับ ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มปลูกพืช ผัก ผลไม้ หลากหลายความต้องการ
ระบบ EVAP (Evaporative Air Cooling System) นำมาทดแทน ระบบแอร์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินในการติดตั้งได้หลาย เท่า และ ยังช่วยประหยัดค่าไฟ ได้อีก ไม่น้อยกว่า 80% สามารถ ควบคุม เรื่องความชื้น ให้เหมาะกับ ความต้องการ ในรูปแบบ การใช้งาน ที่ต่างๆ ได้
โรงเรือน EVAP เป็นระบบฟาร์มปิด สามารถความคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตามที่ตั้งไว้ได้ และยังสามารถป้องกันแมลงและสามารถควบคุมเรื่องความชื้น ให้เหมาะกับสิ่งต่างๆ ได้ ข้อดีของระบบฟาร์มปิด คือการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันโรคระบาด
ระบบระบบฟาร์มปิดอีแวป นับเป็นอีกก้าวในการพัฒนากระบวนการผลิตสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เกิด ประโยชน์ สูงสุด ต่อเจ้าของ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปรึกษาขอรายละเอียดเพิ่มเติมโรงเรือนระบบอีแวป! โทรเลย! 0969364628, 0878057691‬ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions Email: sunanta@masterkool.com
X