ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริการแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กฎหมายความร้อนในโรงงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทางานพ. ศ. 2546 และกฎกระทรวงเรื่องกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ซึ่งได้กาหนดมาตรฐานระดับความร้อนที่จะไม่เป็นอันตรายต่อคนงานที่ต้องทางานในสภาวะการทางานที่มีอุณหภูมิสูงไว้ดังตารางที่ 1 นอกจากนั้นกฏกระทรวงยังกาหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างและเสียงภายในสถานประกอบกิจการในกรณีที่ภายในสถานประกอบกิจการมีระดับความร้อนเกินมาตรฐานที่กาหนด ให้นายจ้างดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทางานทางด้านวิศวกรรมให้ระดับความร้อนไม่เกินมาตรฐาน หากได้ดาเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขสภาวะการทางานแล้ว ยังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้ ให้นายจ้างปิดประกาศเตือนให้ลูกจ้างทราบว่าบริเวณนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง และนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตามที่กาหนดตลอดเวลาที่ทางาน (แสดงดังภาพที่ 2)

ลักษณะงานการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง
ระดับความร้อน(WBGT)
องศาเซลเซียส
งานเบาน้อยกว่า 20034
งานหนักปานกลาง200 – 35032
งานหนักมากกว่า 35030

ตารางที่ 1 แสดงมาตรฐานระดับความร้อน

นิยามศัพท์

ระดับความร้อน หมายความว่า อุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่ปฏิบัติงานตรวจวัดเป็นอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา2 ชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทางานปกติ

อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature-WBGT) หมายความว่า
(1) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารมีระดับความร้อนเท่ากับ 0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติบวก 0.3 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์หรือ
(2) อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียสซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความร้อนเท่ากับ 0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติบวก 0.2 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์และบวก 0.1 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

สภาวะการทางาน หมายความว่า สภาวะแวดล้อมซึ่งปรากฏอยู่ในบริเวณที่ทางานของลูกจ้างซึ่งรวมถึงสภาพต่างๆในบริเวณที่ทางานเครื่องจักรอาคารสถานที่การระบายอากาศความร้อนแสงสว่างเสียงตลอดจนสภาพและลักษณะการทางานของลูกจ้างด้วย

งานเบา หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กาลังงานที่ทาให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงเช่นงานเขียนหนังสืองานพิมพ์ดีดงานบันทึกข้อมูล งานเย็บจักรงานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็กงานบังคับเครื่องจักรด้วยเท้าการยืนคุมงานหรืองานอื่นที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว
งานปานกลาง หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กาลังงานที่ทาให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงถึง 350 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงเช่นงานยกลากดันหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลางงานตอกตะปูงานตะไบงานขับรถบรรทุก งานขับรถแทรกเตอร์หรืองานอื่นที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว
งานหนัก หมายความว่า ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้กาลังงานที่ทาให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 350 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงเช่นงานที่ใช้พลั่วหรือเสียมขุดตักงานเลื่อยไม้งานเจาะไม้เนื้อแข็งงานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่งานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือที่ลาดชันหรืองานอื่นที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

กฎหมายความร้อนในโรงงาน


ภาพที่ 2
การทางานที่มีความร้อนในสถานประกอบการ

Leave A Comment